Tra cứu sản phẩm

 • Sika® Viscocrete® 2044

  Sika® Viscocrete® 2044

  Phụ gia giảm nước cực cao cho bê tông

  Sika® Viscocrete® 2044

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® HE-10

  Sika® Viscocrete® HE-10

  Phụ gia giảm nước cao cấp gốc Poly Carboxilate

  Sika® Viscocrete® HE-10

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® 3000-10

  Sika® Viscocrete® 3000-10

  Phụ gia giảm nước cao cấp gốc Poly Carboxilate

  Sika® Viscocrete® 3000-10

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® 3000-20

  Sika® Viscocrete® 3000-20

  Phụ gia giảm nước cao cấp gốc Poly Carboxilate

  Sika® Viscocrete® 3000-20

  Giá: Liên hệ

 • Sika® Viscocrete® 3000

  Sika® Viscocrete® 3000

  Phụ gia giảm nước cao cấp gốc Poly Carboxilate

  Sika® Viscocrete® 3000

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® NN

  Sikament® NN

  Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông, đông cứng nhanh

  Sikament® NN

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® 163 EX-HV

  Sikament® 163 EX-HV

  Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông

  Sikament® 163 EX-HV

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® 2000 AT

  Sikament® 2000 AT

  Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Sikament® 2000 AT

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® RMC

  Sikament® RMC

  Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Sikament® RMC

  Giá: Liên hệ

 • Sikament®R4(ER)

  Sikament®R4(ER)

  Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Sikament®R4(ER)

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® 2000 AT (N)

  Sikament® 2000 AT (N)

  Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Sikament® 2000 AT (N)

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® NN GB

  Sikament® NN GB

  Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Sikament® NN GB

  Giá: Liên hệ