Phụ gia siêu hóa dẻo

 • Sikament® MP

  Sikament® MP

    Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Sikament® MP

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® V4

  Sikament® V4

    Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Sikament® V4

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® R4

  Sikament® R4

  Phụ gia giảm nước cao cấp và  kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

   

  Sikament® R4

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® NN GB

  Sikament® NN GB

  Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Sikament® NN GB

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® 2000 AT (N)

  Sikament® 2000 AT (N)

  Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Sikament® 2000 AT (N)

  Giá: Liên hệ

 • Sikament®R4(ER)

  Sikament®R4(ER)

  Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Sikament®R4(ER)

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® RMC

  Sikament® RMC

  Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Sikament® RMC

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® 2000 AT

  Sikament® 2000 AT

  Phụ gia giảm nước cao cấp và kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông

  Sikament® 2000 AT

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® 163 EX-HV

  Sikament® 163 EX-HV

  Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông

  Sikament® 163 EX-HV

  Giá: Liên hệ

 • Sikament® NN

  Sikament® NN

  Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tông, đông cứng nhanh

  Sikament® NN

  Giá: Liên hệ