Hợp chất bảo dưỡng

 • L&M Cure

  L&M Cure

  được khuyên dùng cho những khu vực giới hạn đặc tính kết tủa

  L&M Cure

  Giá: Liên hệ

 • L&M CURE W™

  L&M CURE W™

  là chất bảo dưỡng bê tông, sáp nhũ tương hóa bảo dưỡng bê tông

  L&M CURE W™

  Giá: Liên hệ

 • L&M CURE W2™

  L&M CURE W2™

  là hợp chất bảo dưỡng bê tông, sáp nhũ tương hóa, gốc nước

  L&M CURE W2™

  Giá: Liên hệ

 • L&M Cure R™

  L&M Cure R™

  là chất bảo dưỡng màng nhựa tan, sử dụng ngay,

  L&M Cure R™

  Giá: Liên hệ

 • L&M Cure R2™

  L&M Cure R2™

  là hợp chất bảo dưỡng dạng dung dịch, gốc nước tạo màng nhựa

  L&M Cure R2™

  Giá: Liên hệ