Sơn phủ công nghiệp

  • Axel Poliyure 702

    Axel Poliyure 702

    là acrylated polyol và isocyanate lưu hóa gốc nhựa polyurethan

    Axel Poliyure 702

    Giá: Liên hệ